فقط تولید اتوبوس کاهش یافت
تولید انواع خودرو در تیر ماه امسال با رشد 63.7 درصدی از 62 هزار و 464 دستگاه در تیر ماه سال گذشته به 102 هزار و 265 دستگاه افزایش یافته است.

در این مدت تولید انواع سواری با رشد 64.1 درصدی از 53 هزار و 294 دستگاه در تیر ماه پارسال به 87 هزار و 442 دستگاه افزایش یافته و تولید انواع وانت نیز با افزایش 60.5 درصدی از 8553 دستگاه در تیر ماه 92 به 13 هزار و 728 دستگاه افزایش یافته است.

در این مدت تولید انواع اتوبوس با کاهش 48.9 درصدی از 45 دستگاه در تیر ماه پارسال به 23 دستگاه کاهش یافته و تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با افزایش 87 درصدی از 570 دستگاه در تیر ماه پارسال به 1066 دستگاه افزایش یافته است.

چهار ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با افزایش 75.7 درصدی از 186 هزار و 480 دستگاه در چهار ماهه نخست پارسال به 327 هزار و 672 دستگاه افزایش یافته است.

در این مدت تولید انواع سواری با رشد 75.2 درصدی از 159 هزار و 682 دستگاه به 279 هزار و 739 دستگاه افزایش یافته است.

چهار ماهه نخست امسال تولید انواع وانت با رشد 83.7 درصدی از 24 هزار و 344 دستگاه به 44 هزار و 714 دستگاه افزایش یافته است.

در این مدت تولید انواع اتوبوس با کاهش 55.9 درصدی از 143 دستگاه در چهار ماهه نخست سال گذشته به 63 دستگاه کاهش یافته است.

تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با افزایش 37.2 درصدی از 2286 دستگاه در چهار ماهه نخست پارسال به 3136 دستگاه افزایش یافته است.

نویسنده : ادمین | تاریخ : سه شنبه 11 شهريور 1393 | بازدید ها : 315 بار